Our Publications

Conference Papers

 • Deep Model Reassembly
  Xingyi Yang, Daquan Zhou, Songhua Liu, Jingwen Ye, Xinchao Wang
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022

 • Dataset Distillation via Factorization
  Songhua Liu, Kai Wang, Xingyi Yang, Jingwen Ye, Xinchao Wang
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022

 • Scaling & Shifting Your Features: A New Baseline for Efficient Model Tuning
  Dongze Lian, Daquan Zhou, Jiashi Feng, Xinchao Wang
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022

 • Inception Transformer
  Chenyang Si, Weihao Yu, Pan Zhou, Yichen Zhou, Xinchao Wang, Shuicheng Yan
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022 (Oral)

 • Training Spiking Neural Networks with Local Tandem Learning
  Qu Yang, Jibin Wu, Malu Zhang, Yansong Chua, Xinchao Wang, Haizhou Li
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022 (Oral)

 • Learning with Recoverable Forgetting
  Jingwen Ye, Yifang Fu, Jie Song, Xingyi Yang, Songhua Liu, Xin Jin, Mingli Song, Xinchao Wang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • DynaST: Dynamic Sparse Transformer for Exemplar-Guided Image Generation
  Songhua Liu, Jingwen Ye, Sucheng Ren, Xinchao Wang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Factorizing Knowledge in Neural Networks
  Xingyi Yang, Jingwen Ye, Xinchao Wang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Prototype-Guided Continual Adaptation for Class-Incremental Unsupervised Domain Adaptation
  Hongbin Lin*, Yifan Zhang*, Zhen Qiu, Shuaicheng NIu, Chuang Gan, Yanxia Liu, Mingkui Tan
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Efficient Test-Time Model Adaptation without Forgetting
  Shuaicheng Niu*, Jiaxiang Wu*, Yifan Zhang*, Yaofo Chen, Shijian Zheng, Peilin Zhao, Mingkui Tan
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2022

 • Understanding The Robustness in Vision Transformers
  Daquan Zhou, Zhiding Yu, Enze Xie, Chaowei Xiao, Animashree Anandkumar, Jiashi Feng, Jose Alvarez
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2022

 • The Geometry of Robust Value Functions
  Kaixin Wang, Navdeep Kumar, Kuangqi Zhou, Bryan Hooi, Jiashi Feng, Shie Mannor
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2022

 • Meta Clustering Learning for Large-scale Unsupervised Person Re-identification
  Xin Jin, Tianyu He, Xu Shen, Tongliang Liu, Xinchao Wang, Jianqiang Huang, Zhibo Chen, Xian-Sheng Hua
  ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2022

 • PoseTriplet: Co-evolving 3D Human Pose Estimation, Imitation, and Hallucination under Self-supervision
  Kehong Gong, Bingbing Li, Jianfeng Zhang, Tao Wang, Jing Huang, Michael Bi Mi, Jiashi Feng, Xinchao Wang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (oral)

 • Shunted Self-Attention via Multi-Scale Token Aggregation
  Sucheng Ren, Daquan Zhou, Shengfeng He, Jiashi Feng, Xinchao Wang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (oral)

 • Metaformer is Actually What You Need for Vision
  Weihao Yu, Mi Luo, Pan Zhou, Chenyang Si, Yichen Zhou, Xinchao Wang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (oral)

 • Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
  Yujun Shi, Kuangqi Zhou, Jian Liang, Zihang Jiang, Jiashi Feng, Philip Torr, Song Bai, Vincent Tan
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • Point2Seq: Detecting 3D Objects as Sequences
  Yujing Xue, Jiageng Mao, Minzhe Niu, Hang Xu, Michael Bi Mi, Wei Zhang, Xiaogang Wang, Xinchao Wang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • How Well Self-Supervised Pre-Training Performs with Streaming Data?
  Dapeng Hu, Shipeng Yan, Qizhengqiu Lu, Lanqing Hong, Hailin Hu, Yifan Zhang, Zhenguo Li, Xinchao Wang, Jiashi Feng
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022

 • Towards Adversarially Robust Deep Image Denoising
  Hanshu Yan, Jingfeng Zhang, Jiashi Feng, Masashi Sugiyama, Vincent Y. F. Tan
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022

 • Prompting to distill: Boosting Data-Free Knowledge Distillation via Reinforced Prompt
  Xinyin Ma, Xinchao Wang, Gongfan Fang, Yongliang Shen, Weiming Lu
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022

 • Up to 100× Faster Data-free Knowledge Distillation
  Gongfan Fang, Kanya Mo, Xinchao Wang, Jie Song, Shitao Bei, Haofei Zhang, Mingli Song
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022

 • Safe Distillation Box
  Jingwen Ye, Yining Mao, Jie Song, Xinchao Wang, Cheng Jin, Mingli Song
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022