Our Publications

Conference Papers

 • Learning with Recoverable Forgetting
  Jingwen Ye, Yifang Fu, Jie Song, Xingyi Yang, Songhua Liu, Xin Jin, Mingli Song, Xinchao Wang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • DynaST: Dynamic Sparse Transformer for Exemplar-Guided Image Generation
  Songhua Liu, Jingwen Ye, Sucheng Ren, Xinchao Wang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Factorizing Knowledge in Neural Networks
  Xingyi Yang, Jingwen Ye, Xinchao Wang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Relationship Spatialization for Depth Estimation
  Xiaoyu Xu, Jiayan Qiu, Xinchao Wang, Zhou Wang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Learning Graph Neural Networks for Image Style Transfer
  Yongcheng Jing, Yining Mao, Yiding Yang, Yibing Zhan, Mingli Song, Xinchao Wang, Dacheng Tao
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Hierarchical Semi-Supervised Contrastive Learning for Contamination-Resistant Anomaly Detection
  Gaoang Wang, Yibing Zhan, Xinchao Wang, Mingli Song, Klara Nahrstedt
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Attention Diversification for Cross-Domain Generalization
  Rang Meng, Xianfeng Li, Weijie Chen, Shicai Yang, Jie Song, Xinchao Wang, Lei Zhang, Mingli Song, Di Xie, Shiliang Pu
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Prototype-Guided Continual Adaptation for Class-Incremental Unsupervised Domain Adaptation
  Hongbin Lin*, Yifan Zhang*, Zhen Qiu, Shuaicheng NIu, Chuang Gan, Yanxia Liu, Mingkui Tan
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Geometry-Guided Progressive NeRF for Generalizable and Efficient Neural Human Rendering
  Mingfei Chen, Jianfeng Zhang, Xiangyu Xu, Lijuan Liu, Yujun Cai, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

 • Efficient Test-Time Model Adaptation without Forgetting
  Shuaicheng Niu*, Jiaxiang Wu*, Yifan Zhang*, Yaofo Chen, Shijian Zheng, Peilin Zhao, Mingkui Tan
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2022

 • Learning Domain Adaptive Object Detection with Probabilistic Teacher
  Meilin Chen, Weijie Chen, Shicai Yang, Jie Song, Xinchao Wang, Lei Zhang, Yunfeng Yan, Donglian Qi, Yueting Zhuang, Di Xie, Shiliang Pu
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2022

 • Understanding The Robustness in Vision Transformers
  Daquan Zhou, Zhiding Yu, Enze Xie, Chaowei Xiao, Animashree Anandkumar, Jiashi Feng, Jose Alvarez
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2022

 • The Geometry of Robust Value Functions
  Kaixin Wang, Navdeep Kumar, Kuangqi Zhou, Bryan Hooi, Jiashi Feng, Shie Mannor
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2022

 • Meta Clustering Learning for Large-scale Unsupervised Person Re-identification
  Xin Jin, Tianyu He, Xu Shen, Tongliang Liu, Xinchao Wang, Jianqiang Huang, Zhibo Chen, Xian-Sheng Hua
  ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2022

 • PoseTriplet: Co-evolving 3D Human Pose Estimation, Imitation, and Hallucination under Self-supervision
  Kehong Gong, Bingbing Li, Jianfeng Zhang, Tao Wang, Jing Huang, Michael Bi Mi, Jiashi Feng, Xinchao Wang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (oral)

 • Shunted Self-Attention via Multi-Scale Token Aggregation
  Sucheng Ren, Daquan Zhou, Shengfeng He, Jiashi Feng, Xinchao Wang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (oral)

 • Metaformer is Actually What You Need for Vision
  Weihao Yu, Mi Luo, Pan Zhou, Chenyang Si, Yichen Zhou, Xinchao Wang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (oral)

 • Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
  Yujun Shi, Kuangqi Zhou, Jian Liang, Zihang Jiang, Jiashi Feng, Philip Torr, Song Bai, Vincent Tan
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • Point2Seq: Detecting 3D Objects as Sequences
  Yujing Xue, Jiageng Mao, Minzhe Niu, Hang Xu, Michael Bi Mi, Wei Zhang, Xiaogang Wang, Xinchao Wang
  Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • Modeling Motion with Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation
  Wangbo Zhao, Kai Wang, Xiangxiang Chu, Fuzhao Xue, Xinchao Wang, Yang You
  Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • CAFE: Learning to Condense Dataset by Aligning Features
  Kai Wang, Bo Zhao, Xiangyu Peng, Zheng Zhu, Shuo Yang, Shuo Wang, Guan Huang, Hakan Bilen, Xinchao Wang, Yang You
  Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • Geometric Structure Preserving Warp for Natural Image Stitching
  Peng Du, Jifeng Ning, Jiguang Cui, Shaoli Huang, Xinchao Wang, Jiaxin Wang
  Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • Slimmable Domain Adaptation
  Rang Meng, Weijie Chen, Shicai Yang, Jie Song, Luojun Lin, Di Xie, Shiliang Pu, Xinchao Wang, Mingli Song, Yueting Zhuang
  Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

 • M3ED: Multi-modal Multi-scene Multi-label Emotional Dialogue Database
  Jinming Zhao, Tenggan Zhang, Jingwen Hu, Yuchen Liu, Qin Jin, Xinchao Wang, Haizhou Li
  Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022

 • How Well Self-Supervised Pre-Training Performs with Streaming Data?
  Dapeng Hu, Shipeng Yan, Qizhengqiu Lu, Lanqing Hong, Hailin Hu, Yifan Zhang, Zhenguo Li, Xinchao Wang, Jiashi Feng
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022

 • Towards Adversarially Robust Deep Image Denoising
  Hanshu Yan, Jingfeng Zhang, Jiashi Feng, Masashi Sugiyama, Vincent Y. F. Tan
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022

 • Prompting to distill: Boosting Data-Free Knowledge Distillation via Reinforced Prompt
  Xinyin Ma, Xinchao Wang, Gongfan Fang, Yongliang Shen, Weiming Lu
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022

 • Up to 100× Faster Data-free Knowledge Distillation
  Gongfan Fang, Kanya Mo, Xinchao Wang, Jie Song, Shitao Bei, Haofei Zhang, Mingli Song
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022

 • Safe Distillation Box
  Jingwen Ye, Yining Mao, Jie Song, Xinchao Wang, Cheng Jin, Mingli Song
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022