Our Publications

Journal Papers

 • Jinhui Tang, Xiangbo Shu, Guojun Qi, Zechao Li, Meng Wang, Shuicheng Yan, Ramesh Jain. Tri-Clustered Tensor Completion for Social-Aware Image Tag Refinement. In IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2016.

 • Zequn Jie, Xiaodan Liang, Jiashi Feng, Wen Feng Lu, Eng Hock Francis Tay, Shuicheng Yan. Scale-aware Pixelwise Object Proposal Networks. In IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2016.

 • Canyi Lu, Shuicheng Yan, Zhouchen Lin. Convex Sparse Spectral Clustering: Single-view to Multi-view. In IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2016.

 • Zhao Zhang, Fanzhang Li, Mingbo Zhao, Li Zhang, Shuicheng Yan. Joint Low-rank and Sparse Principal Feature Coding for Enhanced Robust Representation and Visual Classification. In IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2016.

 • Hanjiang Lai, Pan Yan, Xiangbo Shu, Yunchao Wei, Shuicheng Yan. Instance-Aware Hashing for Multi-Label Image Retrieval. Norm. In IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2016.

 • Xiaodan Liang, Chunyan Xu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Jinhui Tang, Liang Lin, Shuicheng Yan. Human Parsing with Contextualized Convolutional Neural Network. In IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2016.

Conference Papers

 • Jianshu Li, Jian Zhao, Fang Zhao, Hao Liu, Jing Li, Shengmei Shen, Jiashi Feng, Terence Sim. Robust Face Recognition with Deep Multi-View Representation Learning. In ACM Multimedia Conference (MM), 2016. (Grand challenge paper)

 • Shengtao Xiao, Luoqi Liu, Xuecheng Nie, Jiashi Feng, Ashraf Kassim, Shuicheng Yan. A Live Face Swapper. In ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2016.

 • Shengtao Xiao, Jiashi Feng, Junliang Xing, Hangjiang Lai, Shuicheng Yan, Ashraf Kassim. Robust Facial Landmark Detection via Recurrent Attentive-Refinement Networks. In European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016.

 • Xiaojie Jin, Yunpeng Chen, Jian Dong, Jiashi Feng, Shuicheng Yan. Collaborative Layer-wise Discriminative Learning for Deep Neural Networks. In European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016.

 • Zequn Jie, Xiaodan Liang, Jiashi Feng, Xiaojie Jin, Wen Feng Lu, Shuicheng Yan. Tree-structured Reinforcement Learning for Sequential Object Localization. In Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2016.

 • Jie Fu, Hongyin Luo, Jiashi Feng, Kian Hsiang Low, Tat-Seng Chua. DrMAD: Distilling Reverse-Mode Automatic Differentiation for Optimizing Hyperparameters of Deep Neural Networks. In International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2016.

 • Xi Peng, Shijie Xiao, Jiashi Feng, Wei-Yun Yau, Zhang Yi. Deep Sub-space Clustering with Sparsity Prior. In International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2016.

 • Samaneh Azadi, Jiashi Feng, Stefanie Jegelka, Trevor Darrell. Auxiliary Image Regularization for Deep CNNs with Noisy Labels. In International Conference on Learning Representations (ICLR), 2016.

 • Ronghang Hu, Huazhe Xu, Marcus Rohrbach, Jiashi Feng, Kate Saenko, Trevor Darrell. Natural Language Object Retrieval. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (Oral), 2016.

 • Xu Liu, Zilei Wang, Jiashi Feng, Hongsheng Xi. Highway Vehicle Counting in Compressed Domain. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

 • Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Xiaohui Shen, Zequn Jie, Jiashi Feng, Liang Lin, Shuicheng Yan. Reversible Recursive Instance-Level Object Segmentation. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

 • Zhen Cui, Shengtao Xiao, Jiashi Feng, Shuicheng Yan. Recurrently Target-Attending Tracking. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

 • Xiaodan Liang, Xiaohui Shen, Donglai Xiang, Jiashi Feng, Liang Lin, Shuicheng Yan. Semantic Object Parsing With Local-Global Long Short-Term Memory. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

 • Canyi Lu, Jiashi Feng, Yudong Chen, Wei Liu, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan. Tensor Robust Principal Component Analysis: Exact Recovery of Corrupted Low-Rank Tensors via Convex Optimization. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

 • Baochen Sun, Jiashi Feng, Kate Saenko. Return of Frustratingly Easy Domain Adaptation. In the 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016.

 • Xiaojie Jin, Chunyan Xu, Jiashi Feng, Yunchao Wei, Junjun Xiong, Shuicheng Yan. Deep Learning with S-shaped Rectified Linear Activation Units. In the 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016.

 • Canyi Lu, Huan Li, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan. Fast Proximal Linearized Alternating Direction Method of Multiplier with Parallel Splitting. In the 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016.